Projecten

Onderzoek e-Democratie Gemeente Dordrecht

In samenwerking met de Academie voor Bestuurskunde, Recht en Veiligheid hebben 3 studenten onderzoek gedaan naar welke onderwerpen zich lenen voor burgerparticipatie door middel van ICT. Er werd in het onderzoek gebruik gemaakt van een eerdere inventarisatie van agenda onderwerpen bij de gemeente Den Haag over een periode van 2006-2008. In het vervolgonderzoek is tevens een dergelijke inventarisatie gepleegd bij gemeente Dordrecht. In beide gevallen werd gebruikt gemaakt van het Raadsinformatie Systeem (RIS).

Er werd gekeken naar het specifieke onderwerp, status en vorm. Vervolgens werd een koppeling gemaakt naar de fasen uit de gemeentelijke beleidscyclus en de mogelijkheden voor burgerparticipatie, aan de hand van burgerschapsstijlen. Het uitgangspunt hierbij was steeds om meer inzicht te krijgen in de vraag of en welke onderwerpen zich lenen voor burgerparticipatie door middel van het gebruik van ICT en wat de werklast zou zijn bij een grootschalige en structurele aanpak.

In beide gemeenten wordt veel aandacht besteed aan beleidsonderwerpen die de directe leefomgeving van de burger raken. Beide gemeenten kunnen daarom in principe gebaat zijn bij de invoering van een bepaalde vorm van ICT middelen omdat invoering hiervan alleen effectief is als de burger ook daadwerkelijk geprikkeld wordt om actief bij te dragen aan het beleidsproces. Mensen zullen alleen -in de regel genomen- participeren (ook via ICT) als ze merken dat hun inzet ook daadwerkelijk resultaat oplevert.

Betrekkelijk veel van de onderwerpen die besproken worden binnen de gemeenteraad van Dordrecht worden schriftelijk afgedaan. Dit kan interessant zijn voor de invoering van e-democratische toepassingen. Burgers hebben daarbij grote uiteenlopende verwachtingen van de gemeente, maar tonen weinig initiatief om betrokken te zijn in de politieke ontwikkelingen. Daarom moet het initiatief van de gemeente komen om de burgers bij de politiek te betrekken en de beleidsonderwerpen voor de burgers interessant te maken om aan deel te kunnen nemen.

Category Future Government

Date 1 januari 2014

Looptijd maart – juni 2010

Projectleider Martijn Hartog

Onderzoek e-Democratie Gemeente Dordrecht