Het Instituut

Onze

VISIE

De basis voor het instituut ligt in de sociale en maatschappelijke betekenis van ICT voor de samenleving. Nederland is ‘een digitale natie’ waarin meer dan 90% van de burgers ICT en internet gebruikt. Nederland behoort tot een kopgroep van leidende landen door het aantal breedband aansluitingen, het gebruik van sociale media en de adoptie van internet op het gebied van e-health. Het instituut verkent en onderzoekt de bijdrage die de ontwikkeling van de informatiesamenleving kan leveren aan maatschappelijke hervormingen zoals de transformatie van de overheid, de zorgsector en het welzijn. Daarbij opereert het instituut in de driehoek samenleving, onderwijs en beroepsvelden.

“Het instituut opereert in de driehoek samenleving, onderwijs en beroepsvelden”

De urgentie voor het activiteiten van het instituut worden gecreëerd door de demografische ontwikkelingen in Nederland. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken geeft in haar rapport “De grote uitstroom” aan dat in 2020 door pensionering van oudere medewerkers en een structureel gebrek aan jonge professionals het aantal mensen werkzaam bij overheid en onderwijs met meer dan 50% zal zijn gedaald. Reden daarvan is de relatieve onaantrekkelijk­heid van deze sectoren voor instromende jonge professionals. Voor de zorgsector zou eenzelfde onaantrekkelijkheid kunnen gelden.

Dat betekent dat de kwaliteit van leven van de samenleving onder druk komt en dat sectoren hun activiteiten drastisch anders zullen moeten inrichten. In die ontwikkeling kunnen de mogelijkheden van ICT een strategische rol spelen. In het ontwikkelen van die mogelijkheden kan het HBO een belangrijke rol spelen, zowel in het ontwikkelen van innovatieve nieuwe toepassingen als in het opleiden van professionals die daarmee vertrouwd zijn. Dergelijke toepassingen hebben een multidisciplinair karakter en liggen vaak op de grens van ICT en sociale professies, gezondheid of bestuurskunde. Dat is waarom het instituut in haar programma ‘Government of the Guture’ en ‘Future Care’ die nieuwe mogelijkheden verkent.

De sociale toepassing van ICT in de samenleving onderscheidt zich van eerdere: ze staan dichter bij de directe beleving van mensen en spelen in de persoonlijke en lokale leefsfeer. Zo faciliteren ze het zelf kunnen organiseren van zorg en veiligheid, de eigen en gezamenlijke expressie van interesses en opinies of de besluitvorming rond grote en kleine onderwerpen in de leefomgeving.

Het belang van dergelijke nieuwe toepassingen kan niet worden onderschat: de directe invloed ervan op de kwaliteit van leven en wonen in buurten en wijken maakt, dat ze evenveel of meer betekenis hebben dan de mogelijkheid online te kunnen bestellen en kopen. Het vraagt om een inter- en multidisciplinaire benadering van de uitdagingen. De nieuwe toepassingen vragen om beroepsprofessionals die in staat zijn om de kernkwaliteiten van sociale, culturele en democratische processen te benoemen en die te vertalen naar de mogelijkheden van ICT.

“Sociaal gebruik van ICT essentieel voor maatschappelijke uitdaging van tekort aan medewerkers in 2020”

Onze

MISSIE
“Het instituut legt de focus op toekomstgerichte onderzoeksprojecten”

De komende jaren zal de brede beschikbaarheid van technologie er voor zorgen dat bewoners, patiënten, cliënten, klanten en burgers in het dagelijks leven steeds meer gebruik zullen gaan maken van informatiesystemen. Ook voor de beroepsprofessionals in het veld en hun organisaties zijn die nieuwe ontwikkelingen belangrijk. Door een goede inrichting van onderzoek en ontwikkeling kunnen die niet alleen bijdragen aan nieuwe methoden en technieken voor individuele professionals maar ook aan het innovatief vermogen van organisaties.

Het instituut legt de focus op (onderzoeks)projecten die zich richten op de toekomst en probeert nieuwe onderwerpen op de agenda te zetten. Zo richt het instituut zich op de inzet van ICT door welzijnsinstellingen en gaf daarmee vorm aan ‘de toekomst van het vak’. Het geldt ook voor het programma ‘Government of the Future’ waar gekeken wordt naar de structurele adoptie van e-democratie en naar het ondersteunen van zelfbestuur door burger van wijken en dorpen samen met een aantal gemeentes in de voorhoede.

“Het instituut werkt als strategische innovatiepartner voor organisaties in de zorg, welzijn en overheid”

Our

TEAM

Het instituut is een initiatief van het Lectoraat Informatie, Technologie en Samenleving van De Haagse Hogeschool en werkt als strategische innovatie­partner voor organisaties in zorg, welzijn en overheid op het snijvlak van informatietechnologie en sociaal-maatschappelijke vraagstukken.

Samen met docentonderzoekers, projectleiders en studentonderzoekers werken zij aan incidentele en meerjarige onderzoeksprojecten. Opdrachtgevers zijn onder andere: Europese Unie, Ministeries, Provincies, lokale overheden, rechtbanken en zorginstellingen. Wij zijn tevens kennispartner van het eSociety Platform.